هستی ناب

در تمام عمر بودم در کمین لحظه ای/لحظه وصل تو یارا هستیم را ناب کرد

کلیه عناوین پایان نامه های دفاع شده و مصوب حقوق جزا و جرم شناسی از الف تا ث

 

الف

آدم ربایی

37- گروگان گیری و آدم ربایی در حقوق کیفری با رویکردی بر نظام حقوقی ایران

آزادی های متهم

98- الزامات نظام عدالت کیفری در رابطه با حقوق و آزادیهای متهمان در مرحله محاکمه

61- سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پوشش با رویکرد به آزادیهای و حقوق شهروندی

آسیب شناسی

54- آسیب شناسی اجرای علنی مجازاتها از منظر جامعه شناسی جنایی

55- آسیب شناسی زندان و تاثیر آن بر تکرار پدیده مجرمانه

59- آسیب شناسی اجتماعی اجرای مجازاتهای تعزیری نامتناسب در نظام عدالت کیفری با تاکید بر نظام حقوقی ایران

آماج های جرم

88- پیشگیری از بزهکاری از طریق حفاظت از آماج های جرم

آمار

83- اهمیت و تاثیر تحلیل داده های آماری در نظام عدالت کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

اتهام

67- بررسی تاسیس معامله اتهام با رویکرد به جرم شناسی و حقوق کیفری ایران

اثبات جرم

جایگاه ادله اثبات جرایم در حقوق کیفری ایران و اسلام

اثبات قتل

81- تاثیر علم قاضی در اثبات قتل عمد

اثبات دعاوی کیفری

79- اصول قواعد و مقررات حاکم بر اثبات دعاوی کیفری

اجرای حدود

34- اجرای حدود در عصر حاضر از منظر فقه امامیه و اهل سنت

اجرای احکام

74- بررسی حقوق محکوم علیه در مرحله اجرای حکم

41- اجرای احکام کیفری درحقوق ایران و فرانسه

اجرای مجازات

54- آسیب شناسی اجرای علنی مجازاتها از منظر جامعه شناسی جنایی

59- آسیب شناسی اجتماعی اجرای مجازاتهای تعزیری نامتناسب در نظام عدالت کیفری با تاکید بر نظام حقوقی ایران

89- تعلیق اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران با رویکردی تطبیقی

اختلاس

53- بررسی جرم اختلاس از منظر قانونی و جرم شناسی

اختیارات

مطالعه تطبیقی اختیارات ایست و بازرسی ضابطین قضایی در حقوق کیفری ایران و انگلیس

 

اخلاق عمومی

71- بررسی مبانی جرم نگهداری ابزارها و وسایل منافی عفت و اخلاق عمومی و قلمرو آن

اداره

12- فساد اداری از منظر سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران

31- تشکیل، اداره و عضویت در دستجات غیر قانونی

نقش نظارت در پیشگیری از جرایم و تخلفات اداری

ادله اثبات جرم

جایگاه ادله اثبات جرایم در حقوق کیفری ایران و اسلام

اراذل و اوباش

3- سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با اراذل و اوباش

ارتداد

74-تحلیل فقهی حقوقی جرم ارتداد و تطبیق آن با ماده 18 اعلامیه حقوق بشر

ارتشاء

72- مطالعه تطبیقی ارتشاء در کنوانسیون مریدا و قوانین کیفری ایران

استان

14- بررسی عوامل مؤثر بر بزهکاری اطفال در ایران بخصوص در استان آذربایجان غربی

27- بررسی تاثیر جایگزینهای زندان در استان اذر بایجان شرقی

40- علل گرایش جوانان به اعتیاد در استان قم و راههای پیشگیری از آن

 بررسی جرم شناختی جرم قتل خانوادگی در استان خوزستان

اسناد و اسرار دولتی

13- اصول وقواعد حاکم بر اسناد و اسرار دولتی از دیدگاه حقوق کیفری

اصل

28- اصل تفرید مجازات ها در حقوق کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

36- جایگاه اصل قانونی بودن و اصل مقتضی بودن تعقیب در فرایند دادرسی کیفری ایران

78- بررسی اصل صلاحیت واقعی از منظر حقوق کیفری بین الملل

79- اصول قواعد و مقررات حاکم بر اثبات دعاوی کیفری

13- اصول وقواعد حاکم بر اسناد و اسرار دولتی از دیدگاه حقوق کیفری

تحلیل جرم موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

اصلاح بزهکار

100- سیاست جنایی اسلام درقبال اصلاح بزهکاران

اصلاح الگوی مصرف

46- اصلاح الگوی مصرف و تاثیر آن در پیشگیری از وقوع جرایم یقه سفیدی

اطلاق و تقیید

تحلیل جرایم علیه امنیت از نظر اطلاق و تقید

اطاله دادرسی

71- اطاله فرایند دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران

اطفال

14- بررسی عوامل مؤثر بر بزهکاری اطفال در ایران بخصوص در استان آذربایجان غربی

30- سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال مسولیت کیفری اطفال و نوجوانان

41- تاثیر ساختار و نظام خانواده بر بزهکاری اطفال درنظام عدالت کیفری ایران

73- بررسی نظام دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران در پرتو اسناد بین المللی

80- حمایت تقنینی و قضایی از اطفال بزه دیده در نظام حقوقی ایران در پرتو اسناد بین المللی

72- مطالعه تطبیقی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزهکاری در ایران و کانادا

حمایت از اطفال بزه دیده و بزه کار در سیاست جنایی ایران با تأکید بر لایحه مجازات اسلامی

 

اعاده حیثیت

45- اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران

اعتبار احکام کیفری بیگانه

58- اعتبار احکام کیفری بیگانه در نظام حقوقی ایران

اعتیاد

40- علل گرایش جوانان به اعتیاد در استان قم و راههای پیشگیری از آن

اعدام

9- بررسی مجازات اعدام در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

6- سیاست کیفری ایران در قبال حذف یا قبول مجازات اعدام

اعلام جرم

18- چالشهای قانونی و نظری فراروی مسئولیت کیفری مدیران در عدم اعلام جرم کارکنان

اعمال تروریستی

بررسی سیاست کیفری ایران و انگلستان در فبال اعمال تروریستی با رویکردی به اسناد بین المللی

افساد فی الارض

33- افساد فی الارض و آثار آن از منظر فقه جزایی و قوانین موضوعه کیفری

اقتصاد

33- جرایم اقتصادی ناشی از فعالیت شرکتهای هرمی

اقرار

21- مبانی حقوق وشرایط قانونی اقرار در نظام  کیفری ایران

اقلیت

73- بررسی حقوق اقلیتهای شناخته ناشده از منظر حقوق کیفری ایران

اکاذیب

جرم نشر اکاذیب از طریق مطبوعات

الزامات نظام عدالت کیفری

98- الزامات نظام عدالت کیفری در رابطه با حقوق و آزادیهای متهمان در مرحله محاکمه

الکل

بررسی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال مشروبات الکلی 

امنیت 

 تهدید علیه امنیت پرواز از منظر حقوق کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

تحلیل جرایم علیه امنیت از منظر اطلاق و تقید

اناطه

103- تحلیل قرار اناطه درفرایند دادرسی کیفری

انتخابات

18- جرائم انتخا با تی

21- تقلب در انتخابات و ضمانت اجراهای آن در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با جرم کلاهبرداری

انتقال عمدی بیماری

99- انتقال عمدی بیماری ایدز و ضمانت اجرای قانونی آن در نظام عدالت کیفری ایران

انتقال مال غیر

95- سیاست جنایی ایران در مقابله با بزه انتقال مال غیر

اهداء عضو

49- رضایت محکوم علیه در اهدای عضو پیش از قصاص نفس از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری

اهلیت جنایی

91- تاثیر رشد عقلی در اهلیت جنایی

16- اهلیت جنایی از منظر حقوق کیفری

ایدز

99- انتقال عمدی بیماری ایدز و ضمانت اجرای قانونی آن در نظام عدالت کیفری ایران

اینترپل

42- ساختار و صلاحیت سازمان جنایی پلیس بین الملل (اینترپل) از منظر حقوق بین الملل کیفری

56- نقش سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل)در مقابله با جرم پولشویی

اینترنت

75- بررسی جرم کلاه برداری اینترنتی درحقوق کیفری ایران با تطبیق با حقوق آمریکا

ایست بازرسی

مطالعه تطبیقی اختیارات ایست و بازرسی ضابطین قضایی در حقوق کیفری ایران و انگلیس

 

بازپرسی

61- بازپرسی در فرایند دادرسی کیفری ایران با رویکرد تطبیقی

بازدارنده

7- بررسی تطبیقی مجازاتهای تعزیری و بازدارنده

25- تناسب مجازاتهای تعزیری وبازدارنده با جرایم وشخصیات مجرمان در اسلام

بازرسی

مطالعه تطبیقی اختیارات ایست و بازرسی ضابطین قضایی در حقوق کیفری ایران و انگلیس

بدنی

مجازات های بدنی در حقوق کیفری ایران و حقوق بشر

 برابری دیه زن و مرد

 تعمیم حکم برابری دیه زن و مرد در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری به سایر موارد

براندازی نظام

3- سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرم براندازی نظام

بزه پوشی

29- بزه پوشی از منظر سیاست کیفری اسلام

بزه دیده

63- تضمینات و تامینات قانونی شهود و بزه دیدگان درفرایند دادرسی کیفری

80- حمایت تقنینی و قضایی از اطفال بزه دیده در نظام حقوقی ایران در پرتو اسناد بین المللی

28- فلسفه جرم انگاری در جرایم بزه دیده با تاکید بر نظام حقوقی ایران

70- نقش بیمه درجبران خسارت بزه دیده با توجه به مدل عدالت ترمیمی

حمایت از اطفال بزه دیده و بزه کار در سیاست جنایی ایران با تأکید بر لایحه مجازات اسلامی

اصول راهبردی حمایت از بزه دیده در حقوق ایران و اسناد دادگاه کیفری بین المللی  

بزهکار

62- تحلیل جرمشناسی بزهکاران یقه سفید در نظام عدالت کیفری با تاکید بر نظام حقوقی ایران

100- سیاست جنایی اسلام درقبال اصلاح بزهکاران

حمایت از اطفال بزه دیده و بزه کار در سیاست جنایی ایران با تأکید بر لایحه مجازات اسلامی

بزهکاری

52- تحلیل بزهکاری در شهرستان سراب پس از انقلاب اسلامی ایران

بزهکاری اطفال

14- بررسی عوامل مؤثر بر بزهکاری اطفال در ایران بخصوص در استان آذربایجان غربی

41- تاثیر ساختار و نظام خانواده بر بزهکاری اطفال درنظام عدالت کیفری ایران

بزهکاری زنان

پیشگیری غیرکیفری از بزهکاری زنان

بیت المال

44- مسئولیت بیت المال مسلمین درقبال دیه غیر مسلمانان و بیگانگان از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری ایران

بیگانه

44- مسئولیت بیت المال مسلمین درقبال دیه غیر مسلمانان و بیگانگان از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری ایران

58- اعتبار احکام کیفری بیگانه در نظام حقوقی ایران

بیماری

15- تاثیر بیماریهای روان پریشی در عرصه مسئولیت کیفری

99- انتقال عمدی بیماری ایدز و ضمانت اجرای قانونی آن در نظام عدالت کیفری ایران

بیمه

70- نقش بیمه درجبران خسارت بزه دیده با توجه به مدل عدالت ترمیمی

 تعمیم حکم برابری دیه زن و مرد در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری به سایر موارد

پ

پاکستان

مطالعه تطبیقی جرم قاچاق مواد مخدردر حقوق کیفری ایران و پاکستان

پرواز

 تهدید علیه امنیت پرواز از منظر حقوق کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

پرونده شخصیت

22- نقش پرونده شخصیت درفرایند دادرسی کیفری

پزشک

11- بررسی مسئولیت جزایی پزشک در حقوق کیفری ایران

پلیس

35- پیشگیری پلیس محور از وقوع جرایم

50- پلیس پیشگیری محور درنظام عدالت کیفری ایران با رویکرد تطبیقی

1- پلیس والزامات حقوق بشری در قبال افراد با رویکردی تطبیقی

7- نقش پلیس محلی در پیشگیری از وقوع جرم

14- حقوق دفاعی متهمان در مرحله پلیسی

19- نقش فناوریهای علمی و پلیسی درکشف جرایم

42- ساختار و صلاحیت سازمان جنایی پلیس بین الملل (اینترپل) از منظر حقوق بین الملل کیفری

44- رؤیت پذیری پلیس و نقش آن درپیشگیری از وقوع جرم

56- نقش سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل)در مقابله با جرم پولشویی

57- تعقیب کیفری کرامت محور با تاکید بر ضرورت احیای پلیس قضایی در حقوق ایران

پوشش

61- سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پوشش با رویکرد به آزادیهای و حقوق شهروندی

پول شویی

13- درآمدی بر پدیده مجرمانه پولشویی از منظر حقوق جزای داخلی و حقوق بین المللی

پیشگیری

35- پیشگیری پلیس محور از وقوع جرایم

50- پلیس پیشگیری محور درنظام عدالت کیفری ایران با رویکرد تطبیقی

52- نقش مذهب در پیشگیری ازوقوع جرم با رویکردی به حقوق ایران

57- پیشگیری اولیه از جرم از منظر قران کریم

67- مشارکت مردم در پیشگیری از جرم ازمنظر سیاست جنایی

88- پیشگیری از بزهکاری از طریق حفاظت از آماج های جرم

90- راههای پیشگیری از دسیسه شرکتهای هرمی

101- پیشگیری از جرایم سایبری

7- نقش پلیس محلی در پیشگیری از وقوع جرم

9- معامله معارض و راههای پیشگیری ازآن در حقوق کیفری ایران

40- علل گرایش جوانان به اعتیاد در استان قم و راههای پیشگیری از آن

44- رؤیت پذیری پلیس و نقش آن درپیشگیری از وقوع جرم

46- اصلاح الگوی مصرف و تاثیر آن در پیشگیری از وقوع جرایم یقه سفیدی

58- تحلیل فقهی حقوقی همسر آزاری و راههای پیشگیری از آن

60- پیشگیری از جرم و تقابل آن با حقوق شهروندی

62- راههای پیشگیری از وقوع جرایم مالیاتی

پیشگیری رشد مدارانه در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

بررسی چالشهای مجازات های سالب آزادی در پیشگیری از جرایم مواد مخدر و راهکارهای آن

پیشگیری خانواده محور

نقش مشاوره در پیشگیری و کاهش جرایم کیفری مربوط به خانواده

 نقش نظارت در پیشگیری از جرایم و تخلفات اداری

مطالعه بسترهای زیستی - روانی جوان برای پیشگیری از جرم

نقش طلاق در پیشگیری از جرم

نقش حجاب در پیشگیری رشد مدار از جرایم منافی عفت

پیشگیری غیر کیفری از بزهکاری زنان

ت

تبدیل مجازات

68- مبانی تبدیل مجازات درسیایت کیفری جمهوری اسلامی ایران

تبعید

96- مبانی فقهی و قانونی کیفر تبعید در نظام عدالت کیفری ایران

تجری

50- تحلیل فقهی،حقوقی تجری،حالت خطرناک و ارتباط بین آنها

تجهیزات ماهواره

92- سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره

تحصیل مال نامشروع

2- تحصیل مال نامشروع درحقوق کیفری ایران

تحقیقات مقدماتی

68- بررسی تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری

تخریب کیفری

38- تخریب از منظر حقوق کیفری و مقایسه آن با تخریب در حقوق خصوصی

تخلفات اداری

نقش نظارت در پیشگیری از جرایم و تخلفات اداری

ترک فعل

30- مبانی فقهی و قانونی قتل عمدی از طریق ترک فعل

تروریسم

بررسی سیاست کیفری ایران و انگلستان در فبال اعمال تروریستی با رویکردی به اسناد بین المللی

تزویر

17- جعل و تزویر درحقوق کیفری ایران

تشدید مجازات

46- کیفیت مشدده مجازات درحقوق کیفری ایران

102- مبانی تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران

تشکیل دسته جات غیرقانونی

31- تشکیل، اداره و عضویت در دستجات غیر قانونی

تصادفات رانندگی

43- جایگاه کارشناسی در تعیین مسئول حادثه درحوادث ناشی از کار و تصادفات رانندگی

تصاویر شخصی

84- سیاست جنایی تقنینی قضایی  جمهوری اسلامی ایران در خصوص حمایت از تصاویر شخصی و خانوادگی افراد

تضمینات کیفری(ضمانت اجرا)

47- تضمینات کیفری ناظر بر حقوق مالکیت های فکری در قوانین ایران و مقررات بین المللی

63- تضمینات و تامینات قانونی شهود و بزه دیدگان درفرایند دادرسی کیفری

65- جایگاه شهادت و تضمینات قانونی شهود درنظام عدالت کیفری ایران

تظاهر به فعل حرام

20- تظاهر به فعل حرام از منظر فقه جزایی اسلام و حقوق کیفری ایران

تعزیر

25- تناسب مجازاتهای تعزیری وبازدارنده با جرایم وشخصیات مجرمان در اسلام

59- آسیب شناسی اجتماعی اجرای مجازاتهای تعزیری نامتناسب در نظام عدالت کیفری با تاکید بر نظام حقوقی ایران

تعقیب

36- جایگاه اصل قانونی بودن و اصل مقتضی بودن تعقیب در فرایند دادرسی کیفری ایران

57- تعقیب کیفری کرامت محور با تاکید بر ضرورت احیای پلیس قضایی در حقوق ایران

64- بررسی سیستم های حاکم بر امر تعقیب با نگرش بر حقوق کیفری ایران

تعلیق مجازات

89- تعلیق اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران با رویکردی تطبیقی

تعمیم حکم دیه به سایر موارد

 تعمیم حکم برابری دیه زن و مرد در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری به سایر موارد

تغییر جنسیت

65- تغییر جنسیت و آثار آن از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری

تفاوت احکام کیفری

87- مبانی تفاوت احکام کیفری راجع به حقوق زنان از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری ایران

22- مبانی نظری و قانونی تفاوت کیفر زن و مرد در سیاست کیفری اسلام و ایران

تفرید مجازات

28- اصل تفرید مجازات ها در حقوق کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

تقابل پیشگیری با حقوق شهروندی

پیشگیری از جرم و تقابل آن با حقوق شهروندی

 

تقلب در انتخابات

21- تقلب در انتخابات و ضمانت اجراهای آن در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با جرم کلاهبرداری

تقلید

23- تحلیل آثار حبس بر زندانیان در پرتو قوانین سه گانه تقلید گابریل تارد

تکثر فرهنگی

42- ضرورت شناسایی و تصدیق تکثر فرهنگی در نظام عدالت کیفری

تکرار جرم

55- آسیب شناسی زندان و تاثیر آن بر تکرار پدیده مجرمانه

بررسی تاثیر مجازات حدی در جلوگیری از تکرار جرم

تناسب

25- تناسب مجازاتهای تعزیری وبازدارنده با جرایم وشخصیات مجرمان در اسلام

59- آسیب شناسی اجتماعی اجرای مجازاتهای تعزیری نامتناسب در نظام عدالت کیفری با تاکید بر نظام حقوقی ایران

تورم قوانین کیفری

49- چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوطه در ایران

43- تورم قوانین کیفری و تاثیر آن بر حقوق شهروندی

توهین

93- توهین به مقدسات ز منظر فقه جزایی و حقوق کیفری ایران

تهدید علیه امنیت پرواز

4- تهدید علیه امنیت پرواز از منظر حقوق کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

ث

ثبت

82- بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 14:51  توسط باقرپور  |